پرداخت و جبران خدمات

 

شاید هیچیک از فرایند های منابع انسانی در شرکت های پخش و سازمان های فروش، به اندازه ی طراحی نظام پرداخت و جبران خدمت، نیازمند ظرافت نباشند؛ چرا که تاثیر مستقیم بر جذب، نگهداری و توسعه ی کارکنان دارد. اگر شما مدیر منابع انسانی یک شرکت پخش باشید، احتمالا به شکاف عمیق و تنش زای میان نیرو های فروش و نیروهای ستادی برخورد کرده اید. این شکاف چیزی است که باعث دو پاره یا چند پاره شدن سازمان شده و استرس کاری، تنش های بین فردی و حواشی کار را تولید می کند. عدم کارایی نظام پرداخت و جبران خدمت، یکی از عواملی است که چنین شکافی را ایجاد می کند.

وانگهی؛ ماهیت کار فروش به درستی چنین تعریف شده است که مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. نظام حقوق و دستمزد در فروش و بازاریابی بر مبنای پورسانت تعریف می شود. با این حال اگر در کنار نظام مالی جبران خدمت، به فکر برنامه ریزی برای نظام غیر مالی جبران خدمت نباشیم، با مشکلاتی مواجه می شویم که در حال حاضر بسیاری از شرکت های فعال در حوزه صنعت پخش با آن دست به گریبانند؛ جذب نیروی شایسته، بهره وری پایین و بی انگیزگی نیروها، نرخ بالای ترک کار نیروهای شایسته و مانند آن.

بیش از 10 عامل مهم بر جذب، انگیزه بخشی و حفظ نیرو های سازمان تاثیر گذارند، که در این بین حقوق و دستمزد تنها یکی از این عوامل است، و در عین حال تاثیر گذاریش از دست کم پنج عامل دیگر کمتر است.  اگر سازمانی تنها به جنبه ی مالی جبران خدمت بپردازد؛ طولی نمی کشد که نیروی مزدور پرورش می دهد؛ نیروی مزدور نیز چنان که از نامش پیداست؛ تعلق و وفایی به جایی ندارد، اگر یک روز پرداخت ش به تعویق بیافتد، و یا اگر شرکت رقیب شما افزایش حقوقی بسیار ناچیز به او پیشنهاد دهد، به سادگی شرکت را ترک می کند.

کارشناسان ما نظام جبران خدمت را به گونه یی طراحی می کنند که کارکنان شما برای هرچه بهتر انجام دادن کار انگیزه بیابند، به چنان سطحی از تعلق سازمانی برسند که حتی با پیشنهاد حقوق های بسیار بالا نیز وسوسه نشوند، خود را جزئی از سازمان، و منافع سازمان را همچون منافع خود ببینند. هدف ما این است که منابع انسانی سازمان شما تبدیل به برند می شود؛ و بدین ترتیب نیرو های شایسته برای استخدام خود به خود به سراغ شما می آیند.