آموزش

 

 

 

همه ی ما بر اهمیت آموزش در رشد و توسعه ی فردی و سازمانی مان واقف ایم، با این حال گاهی نیز دیده ایم که هزینه یی که برای آموزش کارکنان مان مصروف می شود، عملا تغییر معنا داری در عملکرد آنها ایجاد نمی کند. چنین نقصی نه به نفس آموزش، که بر شیوه ی اجرای آن باز می گردد. برای اینکه آموزش بتواند موجب ارتقای عملکرد کارکنان، و بدین ترتیب منتفع شدن سازمان گردد، می باید تبدیل به مهارت شود. بنابراین توانایی به کار بردن آموزش، به اندازه ی خود آموزش اهمیت دارد.

کارشناسان TMBA پس از سنجش نیاز های آموزشی سازمان شما، برنامه ریزی آموزش های عمومی و تخصصی فروش و بازاریابی را انجام می دهند. آموزش های ما با همکاری آموزشگاه بازارسازان برگزار شده، و به طور کاملا عملیاتی، منطبق با منطق ارسطویی، و محوریت قرار دادن گفتگو و مشارکت سامان یافته است. ما به دنبال اینکه مغز آدم ها را از مفاهیم غیرعملیاتی پر کنیم نیستیم، ما می خواهیم جستجو گری، یادگیری و مهارت استفاده از تجربیات و دانسته ها را بیاموزیم.