جذب و استخدام

 

یکی از سوال هایی که همیشه ذهن مدیران سازمان های فروش و شرکت های پخش را به خود مشغول می کند، این است که چه معیاری برای استخدام نیروهای موثر فروش به کار گیرند. با توجه به چه ویژگی هایی می توان تشخیص داد کسی که برای مصاحبه آمده است می تواند فروشنده ی خوبی باشد یا خیر؟ یک فروشنده ی خوب چه ویژگی هایی می باید داشته باشد؟ چگونه می توان اطمینان یافت نیروی مناسب را استخدام کرده ایم؟

اغلب ما استعداد را صرفا یک ویژگی روانشناختی می دانیم و این دامی است که بسیاری از شرکت ها بدان می افتند و ضرر و زیان های متعددی را متحمل می شوند. استعداد آمیزه ی غریبی است از دانش، مهارت، تجربه و هوش، که همانقدر که ویژگی های روانشناختی فرد در شکل گیری آن دخیل هستند، ویژگی های اجتماعی و تاریخ شخصی او نیز دخیلند.

وانگهی؛ ارتقاء کارکنان و انتصاب های درون سازمانی همواره یکی از چالش های غیر قابل چشم پوشی در سازمان ها بوده است. چه بسا سازمان هایی که باتوجه به عملکرد مطلوب هر یک از کارشناسان، آنها را به سمت های سرپرستی یا مدیریتی ارتقاء داده، اما در عمل به نتیجه ی مطلوب دست نیافته اند. سنجیده عمل نکردن در ارتقاء کارکنان، دو پیامد منفی همزمان دارد؛ نخست اینکه سازمان یک کارشناس خوب را از دست می دهد، و دوم اینکه یک مدیر بد را منتصب می کند. سنجش توانایی ها و استعداد های مدیریتی افراد، پیش از ارتقاء آنها، نقشی کلیدی در موفقیت سازمان ایفا می کند.

کارشناسان TMBA به اتکای دانش عملیاتی و تجربه ی جذب و استخدام نیرو در بسیاری از شرکت های نامدار، به شما در شناسایی، ارزیابی و پرورش استعداد های کارآمد، کمک می کنند.