سنجش اجتماعی و بررسی سوابق

 

 

اهمیت بررسی سوابق (Background check) را در استخدام نیرو ها مطلقا نباید دست کم گرفت. گاهی در چنین بررسی هایی نکاتی از تاریخ فردی و سابقه ی شغلی متقاضی روشن می شود که می تواند تاثیر جدی بر روند استخدام او داشته باشد.   

ما به تناسب حساسیت سمت استخدامی، بررسی های دقیقی برای اطمینان از شایستگی های متقاضیان انجام می دهیم. این بررسی ها برای مدیران ارشد شامل دست کم سه محل کار قبلی، برای مدیران میانی شامل دست کم دو محل کار قبلی و برای سایر نیرو ها شامل دست کم آخرین محل کار می باشد.