ارزیابی کیفی

 

هر چقدر شایستگی های شغل مورد نظر پیچیده تر شود، می توان برای افزایش اعتبار ارزیابی از ابزارهای بیشتری استفاده کرد. با توجه به محدودیت های موجود، برخی از ابزارهای قابل استفاده عبارتند از:

 

۱- ایفای نقش (Role Playing):

 

در این تمرین ارزیابی شونده به همراه فرد دیگری که نقش یک مشتری (یا همکار، زیردست، مدیر) را بازی می کند به گفتگو و مذاکره پرداخته و همزمان با ایفای نقش، مهارتها و رفتارهای وی ارزیابی می شود.

 

۲-  ارایه مطلب (Presentation):

از ارزیابی شونده خواسته می شود درباره موضوعی خاص به ارایه مطلب (سخنرانی) بپردازد. توانایی ارتباطات و اقناع کردن و غیره را می توان در این نوع از ارزیابی، سنجید.

 

۳- مطالعه موردی (Case Study):

 

در این تمرین اطلاعاتی درباره یک مسئله در اختیار ارزیابی شونده قرار گرفته و از او می خواهیم مجموعه ای از توصیه ها و راه حل ها را ارایه کند. شایستگی هایی همچون درک مطلب، توانایی تحلیل و تجزیه، نوآوری و ابتکار، دانش شغلی افراد و غیره از طریق این ابزار قابل اندازه گیری است.