ارتقاء و جابه جایی شغلی

 

ارتقاء و جابجایی شغلی را می توان «تامین نیروی انسانی از درون سازمان» دانست. لذا تمام حساسیت و دقتی که هنگام استخدام نیروهای بازاریابی و فروش بکار می آید، در این فرایند نیز باید مد نظر قرار داده شود. مشاغل این حوزه، مشاغل استراتژیک سازمان هستند پس در مورد این مشاغل نمی توان و نباید بی تفاوت ماند. 

یکی از بزرگترین خطاهای رایج در سازمانها اقدام ایشان به ارتقاء شغلی افراد، تنها به واسطه برخورداری از سابقه همکاری است. اینکه یک فروشنده ماهر در سازمان بتواند سرپرست و یا مدیر فروشی خوبی هم باشد، به شایستگیهای وی مربوط است و نه صرفا به سابقه حضورش در سازمان. برخی از سازمانها با ارتقاء اشتباه فروشنده ماهر خود به سرپرستی فروش، یک فروشنده ماهر را از دست داده و سرپرست خوبی نیز بدست نمی آورند.

گروه مشاوران TMBA، با بکارگیری ابزارها و روشهای موثر ارزیابی، سازمان ها را در فرایند گزینش و ارتقاء نیروهای بازاریابی و فروش، همراهی می کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.