آزمون های عمومی

 

 

آزمون سنجش مهارت و دانش بازاریابی و فروش:

 

این آزمون مختص نیروهای فروش و بازار یابی بوده، و میزان تسلط افراد بر فرآیند فروش را می سنجد. بدین منظور فرایند فروش را به چهار مرحله تقسیم کرده و با طرح پرسش، مهارت افراد را در هر مرحله، مورد سنجش قرار می دهد.

 

مرحله ۱) جلب توجه مشتری و برقراری اولین ارتباط با مشتری

 

مرحله ۲) بررسی و شناسایی نیاز مشتری

 

مرحله ۳) معرفی محصول در پاسخ به نیاز مشتری

 

مرحله ۴) ترغیب مشتری، غلبه بر موانع فروش و گرفتن سفارش (فروش)

 

آزمون های عمومی با تکیه بر موقعیت های عینی (Case) مرتبط با فرایند فروش طراحی شده، و در آن از ارزیابی شونده خواسته میشود تا بهترین راهکار خود را ارایه دهد. میزان تطابق راهکار ارایه شده با اولویت های از پیش تعیین شده، نشان می دهد هر یک از افراد در هر مرحله از فرایند فروش چقدر توانمند هستند.