نیاز سنجی و اثر بخشی آموزش

 

اینکه سازمان ها بتوانند تمام دانش، مهارت و شایستگی های لازم را از بازار کار و از طریق استخدام نیرو، تامین کنند، بعید به نظر می رسد. از طرفی ما با تغییرات مداوم کسب و کارها بخصوص در حوزه ای مانند حوزه بازاریابی و فروش که به سلیقه و ذهن و رفتار جامعه به عنوان مشتری، وابستگی کامل دارد، مواجه هستیم. مجموع این دلایل، اثبات می کند کخ سازمانها به مقوله آموزش و بهبود شایستگی ها نیاز دارند. اما چه بسیار برنامه های آموزشی که با هزینه های هنگفت برگزار شده اما بر خلاف انتظار، بر کیفیت شایستگی افراد و متعاقبا عملکرد ایشان، تاثیر چندانی نداشته اند.

یکی از دلایل این موضوع، عدم تطابق برنامه آموزشی با نیاز سازمان، است. یعنی در قدم اول، نیازهای بهبود در سازمان به خوبی شناسایی نشده و یا در پاسخ به آنها، برنامه های آموزشی مناسبی طراحی نشده است. 

گروه مشاوران TMBA، با بکارگیری ابزارها و روشهای موثر ارزیابی، به ارزیابی مهارت، دانش و شایستگی اعضای تیم بازاریابی و فروش سازمان ها پرذاخته و مناسب ترین برنامه آموزشی را مطابق با نیازهای بهبود شایستگی فردی و تیمی، طراحی و ارایه می کند.  

این گروه، پس از اجرای دوره های آموزشی در سازمانها، بر اساس همان شاخص های استفاده شده در نیازسنجی آموزشی، به سنجش اثربخشی آموزش و میزان بهبود شایستگی های سازمان در حوزه بازاریابی و فروش، می پردازد. فرایند اثربخشی آموزش می تواند مدیران سازمان را نسبت به سرمایه گذاری خود بر افراد سازمان، مطمئن سازد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.